Ga naar de inhoud
Menu

DE ALGEMENE REISVOORWAARDEN VAN DE GESCHILLENCOMMISSIE REIZEN

Artikel 1 Toepassingsgebied
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de Belgische wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling.

Artikel 2 Promotie
1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator of de reisbemiddelaar die de brochure hebben uitgegeven, tenzij:
a) wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en vóór het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht; de brochure moet daarvan uitdrukkelijk melding maken;
b) er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen partijen bij het contract.
2. De reisorganisator en/of reisbemiddelaar kan voor bepaalde of onbepaalde duur het geheel of een gedeelte van zijn reispromotie schrappen.

Artikel 3 Informatie vanwege de reisorganisator en/of reisbemiddelaar
De reisorganisator en / of reisbemiddelaar zijn verplicht:
1. vóór het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot reisbemiddeling aan de reizigers schriftelijk mede te delen:
a) de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op gebied van gezondheidszorg die voor de reis en verblijf noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten in orde zouden kunnen brengen. Reizigers van niet-Belgische nationaliteit moeten bij de betrokken ambassade(s) of consulaat(aten) informeren welke administratieve formaliteiten zij moeten vervullen;
b) informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering- en/of bijstandsverzekering;
c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten.
2. ten laatste 7 kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken:
a) dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats;
b) naam, adres, telefoon-, faxnummer en/of e-mail adres van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.
c) Voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is.
De hierboven vermelde termijn van 7 kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

Artikel 4 Informatie vanwege de reiziger
De reiziger moet de reisorganisator en/of reisbemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden of die redelijkerwijze een invloed kunnen hebben op het goede verloop van de reis.
Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en dit tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of reisbemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 5 Totstandkomen van het contract
1. Bij het boeken van de reis zijn de reisbemiddelaar of -organisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.
2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet via de namens de reisorganisator optredende reisbemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.
Wijkt de inhoud van de bestelbon af van die van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen uiterlijk 21 dagen na de ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

Artikel 6 De Prijs
1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in :
a) de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of
c) de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen.
Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.
2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.
3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

Artikel 7 Betaling van de reissom
1. Behalve uitdrukkelijk anders overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot, een gedeelte van de globale of totale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.
2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.
3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de prijs uiterlijk 1 maand vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

Artikel 8 Overdraagbaarheid van de boeking
1. De reiziger kan, vóór de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig vóór het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.
2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totale prijs van de reis en de kosten van de overdracht.

Artikel 9 Andere wijzigingen door de reiziger
Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of de -bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

Artikel 10 Wijziging door de reisorganisator vóór de afreis
1. Indien, vóór de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.
2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval vóór de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.
3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.
4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

Artikel 11 Verbreking door de reisorganisator vóór afreis
1. Indien de reisorganisator, vóór de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:
1) ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.
2) ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet-uitvoeren van het contract, tenzij:
a) de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen vóór de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht;
b) de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 12 Gehele of gedeeltelijke niet-uitvoering van de reis
1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.
2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijk verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.
3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke redenen niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

Artikel 13 Verbreking door de reiziger
De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en / of -bemiddelaar lijden ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden in de bijzondere voorwaarden of in het reisprogramma, maar mag ten hoogste éénmaal de prijs van de reis bedragen.

Artikel 14 Aansprakelijkheid van de reisorganisator
1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen zijn uit te voeren door hem zelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.
2. De reisorganisator is voor de daden van nalatigheid van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.
3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het contract tot reisorganisatie inbegrepen dienst, wordt de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.
4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.
5. Voor het overige zijn de artikelen 18 en 19 van de wet van 16 februari 1994 van toepassing.

Artikel 15 Aansprakelijkheid van de reiziger
De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of -bemiddelaar, hun aangestelden en/of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, of wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

Artikel 16 klachtenregeling
1. Vóór de afreis:
Indien de reiziger een klacht heeft voor de afreis moet hij deze zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar en/of reisorganisator.
2. Tijdens de reis:
Klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht.
Daarvoor moet hij zich - in deze volgorde - wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.
3. Na de reis:
Werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

Artikel 17 Verzoeningsprocedure
1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.
2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.
3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een "overeenkomst tot verzoening" bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.
4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.
5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden.
Secretariaat van de “Cel verzoening”: telefoon: 02 277 61 80 fax: 02 277 91 00
e-mail: verzoening.gr@skynet.be

Artikel 18 Arbitrage of Rechtbank
1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.
2. Voor de geëiste bedragen vanaf 1250 euro kan elke verwerende partij via aangetekende brief aan de eiser een arbitrageprocedure weigeren. Zij beschikt hiervoor over een termijn van 10 kalenderdagen na ontvangst van de aangetekende brief waarin wordt aangegeven dat een dossier met een vordering vanaf 1250 EUR werd geopend bij de Geschillencommissie Reizen. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger.
3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.
4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk.
Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen:
- telefoon: 02 277 62 15 (9u tot 12 u) - City Atrium, Vooruitgangstraat 50, 1210 Brussel
- fax: 02 277 91 00 - e-mail: clv.gr@skynet.be

BIJZONDERE VOORWAARDEN VAN DE REISORGANISATOR

Artikel 1: Prijzen
1. De prijs is aangeduid per persoon op basis van 2 personen in een standaard dubbele kamer.
2. De prijzen bevatten: zie offerte/bevestiging of via onze vaste formules volgens de website.
3. Niet inbegrepen zijn: kosten voor paspoort, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, facultatieve fooien, vluchten en luchthaventaksen, uitstappen, maaltijden en verblijftaksen, die niet uitdrukkelijk als inbegrepen aangeduid staan.
4. De prijs van een vliegticket en de bevestiging van de plaatsen zijn slechts gegarandeerd vanaf uitgifte van de tickets.
5. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport ten gevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregeling, of transportmiddel.
6. Prijzen die telefonisch door onze reserveringsdienst worden gegeven zijn steeds onder voorbehoud. Enkel schriftelijke prijsbevestigingen zijn geldig.
7. Voor dossiers ter waarde van een totaal bedrag minder dan € 380,00; alsook voor offertes die niet resulteren in reservaties wordt een forfaitaire kost van € 15,00 per dossier aangerekend.
8. Voor last minute aanvragen en boekingen - d.w.z. waarvan de diensten moeten worden uitgevoerd op minder dan een maand na de aanvraag of boeking - wordt een forfaitaire kost van € 15,00 per dossier aangerekend.
9. Voor aanvragen waarbij een optie moet genomen worden, wordt een forfaitaire kost van € 15,00 per persoon aangerekend. Dit bedrag wordt terugbetaald als de reservatie niet verkregen wordt en wordt op de totale prijs terug in mindering gebracht als de reservatie verkregen en door de reiziger aanvaard wordt. Dit bedrag wordt niet terugbetaald als de reservatie wel verkregen, maar door de reiziger niet aangenomen wordt. Pas op, een optie is geen bindende zekerheid voor beschikbaarheid!
10.De prijzen zijn berekend op basis van de tarieven en wisselkoersen, tenzij anders vermeld, voor het verblijf en de andere diensten in het buitenland die op 27/07/2015 golden; op de tarieven voor het vervoer die op 27/07/2015 bekend waren, en op de brandstofprijzen voor het vervoer gekend over het gemiddelde van de maand (augustus 2015). Zo de verhoging 10% van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald. De herziening wordt evenredig toegepast op het onderdeel van de reis, dat aan herziening onderhevig is.

Artikel 2: Betaling van de reissom
1. De reiziger betaalt bij ondertekening van de bestelbon, 30% van de totale prijs van de reis, met een minimum van € 187,50 als voorschot behalve bij carnaval en eindejaar arrangementen waarbij het voorschot 100% bedraagt of indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen.
2. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo van de vliegtuigtickets bij bevestiging van de reis en voor het landgedeelte, het saldo van de prijs uiterlijk 6 weken vóór de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging bezorgd worden.

Artikel 3: Formaliteiten
1. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie, inzake de te vervullen formaliteiten, die hem, of door de reisbemiddelaar, worden medegedeeld (reizigers met de Belgische nationaliteit). Reizigers van niet-Belgische nationaliteit en/of paspoort moeten bij de bevoegde instanties, consulaat van het land van bestemming informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.
Pas op, indien u via de Verenigde Staten vliegt, zijn vanaf 12 januari 2009 alle Belgische reizigers ook verplicht een elektronische reistoestemming (ESTA=Electronic System for Travel Authorization) te verkrijgen voor ze vertrekken. Om de aanvraag te doen, dient de reiziger naar de website van ESTA te surfen waar een aantal vragen worden gesteld: https://esta.cbp.dhs.gov/
Reizigers moeten dit formulier minstens 72 uur voor hun vertrek invullen. Indien de reiziger via internet het bericht ontvangt dat de registratie werd goedgekeurd, is een visum overbodig en blijft de registratie geldig voor 2 jaar, tenzij de geldigheid van het paspoort vroeger verstrijkt. Indien er geen goedkeuring wordt verleend, is er wel een visum vereist.
2. Met uitzondering van de vermelde inentingen zijn er op datum van offerte/bevestiging geen verplichte inentingen, wat niet wil zeggen dat er geen aan te raden zijn. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen en gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.
Speciale gezondheidsrisico’s (zoals bijv. suikerziekte, hartaandoeningen, astma, epilepsie, enz...) alsook andere zoals slechtziendheid, rugklachten, zwaarlijvigheid... moeten bij de aanvraag gesignaleerd worden aan de reisorganisator.
3. Minderjarigen dienen over een paspoort met foto te beschikken. Minderjarigen die niet door hun ouders vergezeld worden, dienen bovendien over een door de gemeente gelegaliseerd attest te beschikken, waarop de ouders hun toestemming verlenen om alleen te reizen en waarbij de datum van aankomst en van vertrek uit het betrokken land vermeld is, evenals het adres waar ze hun vakantie doorbrengen en hun adres in België.
4. Huisdieren kunnen op reis niet meegenomen worden tenzij met schriftelijke toelating van de reisorganisator.

Artikel 4: Bagage
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van vervoerder of hotel blijft evenwel behouden. Bij verlies of beschadiging van bagage moet de reiziger bij de afdeling verloren bagage van de luchthaven een property irregularity report invullen. Zonder dit document is het onmogelijk om een vergoeding te bekomen. Bij transport per autocar dient een attest te worden gevraagd.
2. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger. Voor reizen met lijnvluchten is het toegelaten per persoon 1 reistas of rugzak tot 15kg en 1 stuk handbagage van 5kg mee te nemen.

Artikel 5: Dienstregeling
De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient er in alle omstandigheden rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis, gewijzigd kunnen worden. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek ten gevolge van wijzigingen, overmacht of onvoorziene omstandigheden afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.
De reisorganisator draagt geen grotere aansprakelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen.

Artikel 6: Annulering en wijzigingen door de reiziger
1. Bij annulering dienen de hierna vermelde vergoedingen in ieder geval betaald te worden door de reiziger, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht.
2. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van de annulering wordt bepaald door de datum van ontvangst door de reisorganisator. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.
3. a. Vliegtuigtickets
Vanaf de bevestiging van de reis: 100% van de reissom
3. b. Landgedeelte
Tot 6 weken voor de afreis: 30% van de reissom met een minimum van € 187,50 per persoon; minder dan 6 weken voor afreis of bij niet-aanmelding: 100% van de reissom.
4. Wijzigingen aan een geboekte reis worden - indien realiseerbaar - aanvaard, mits betaling van onderstaande kosten, naast de normale prijsaanpassing. Tot 6 weken voor vertrek: € 100,00 per persoon; minder dan 6 weken voor vertrek: per dossier te behandelen.
5. Voorgaande bedragen zijn van toepassing, tenzij bij bepaalde producten zoals carnaval en eindejaar arrangementen of indien anders vermeld. Bij deze producten is het voorschot 100%, hetwelke niet terugvorderbaar is bij verandering of annulering tenzij anders vermeld!

Artikel 7: Aansprakelijkheid
1. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen, ongevallen, mechanische defecten, epidemieën, oorlog, enz..., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is, zodat ook extra vervoer- of verblijfskosten hiervan het gevolg voor rekening van de reiziger zijn.
2. Het aanbod werd opgemaakt volgens gegevens die ons bekend zijn tot zes maanden voor de verschijning ervan. Indien zich wijzigingen voordoen in exploitatie, faciliteiten en diensten van de aangeboden producten, zullen deze bij aanvragen, lopende of bevestigde dossiers, onmiddellijk na kennisname door de reisorganisator, aan de reisbemiddelaar worden meegedeeld.
3. De reiziger bevestigt nadrukkelijk op de hoogte te zijn van de bijzondere bestemmingen met het daarbij horende eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico’s en eventueel gebrek aan, of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.
4. De lokale omstandigheden en de bijzondere bestemmingen van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het reisprogramma moeten worden aangebracht. In een dergelijk geval verplicht de reisorganisator zich ertoe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.
5. Het niet uitgeven van de tickets bij bestelling is mogelijk, maar plaatsen en prijzen zijn slechts gegarandeerd bij uitgifte! In dit geval is de reisorganisator niet aansprakelijk voor de gevolgen hiervan.
6. De prestaties van de reisorganisator nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats.

Artikel 8: Klachtenregeling
1. Als een ontevredenheid of klacht zich voordoet, moet de klant dit direct en bewijskrachtig melden aan de plaatselijke correspondent of indien niet mogelijk, per fax aan de reisorganisator (gegevens op de reisdocumenten) om zo mogelijk een oplossing te kunnen bieden. Indien er geen melding gebeurt, kunnen wij achteraf moeilijk een oplossing bieden.
2. De tegenwaarde van niet verkregen diensten wordt alleen terugbetaald mits het indienen van een geschreven attest uitgaande van de betrokken accommodatieverschaffer en waarin duidelijk vermeld wordt welke diensten de reiziger niet ontvangen heeft.
3. Voor eventuele geschillen die niet via de Geschillencommissie Reizen opgelost kunnen worden, is alleen de rechtbank van Oudenaarde bevoegd.

VERZEKERING FINANCIEEL ONVERMOGEN

Vlaamse Solidariteit Reisgelden: Conform art. 36 van de wet tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling van 16 februari 1994 en het  uitvoeringsbesluit van 25 april 1997 is Cosmic Travel door Amlin Europe nv, bijhuis België, Koning Albert II laan 37, 1030 Brussel (NBB nr. 0745 – RPR 0416.056.358), www.amlin.com verzekerd om, in geval van financieel onvermogen, zijn verplichtingen jegens de reiziger verder na te komen. Deze garantiestelling wordt begeleid door Vlaamse Solidariteit Reisgelden, een afdeling van de Vereniging van Vlaamse Reisbureaus.

Cosmic Travel - Reizen naar Zuid-Amerika
© 2018 Cosmic Travel Agency
Foto's copyright by Imageselect
Made by COMSA